Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 20/06/2017 tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 15%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) thời gian thực hiện trả cổ tức ngày 29/06/2017.
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2017
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) bắt đầu từ ngày 30/03/2017