Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) bắt đầu từ ngày 30/03/2017
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phân Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lần thứ 8: vốn điều lệ 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán.
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng DDN (MCK: DDN) với số lượng 3.753.896 cổ phiếu
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017