Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016 công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Nghị quyết của Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bổ nhiệm chức ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 24/03/2016
Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung kể từ ngày 23/03/2016
Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn kể từ ngày 23/03/2016
Quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Trần Nhân Triết và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Bá Hải kể từ ngày 01/01/2016