Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 20/06/2017 tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 15%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) thời gian thực hiện trả cổ tức ngày 29/06/2017.
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2017