Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2017
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) bắt đầu từ ngày 30/03/2017
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phân Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lần thứ 8: vốn điều lệ 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán.