Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà nẵng năm.
Điều lệ công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán của mã chứng khoán DDN là ngày 05/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018