Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Điều lệ công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 28/04/2016
Điều lệ công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 25 tháng 04 năm 2015
Qui chế quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2014.
Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 ngày 14/08/2014 sửa đổi Điều 5 của điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 24/05/2014 như sau: Vốn điều lệ công ty là 50.400.000.000 VNĐ (năm mươi tỉ, bốn trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.040.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 vnđ/cổ phiếu.